Privacy Policy

De London Tester op www.thelondontester.com (“Website”) valt onder het volgende privacybeleid (“Privacybeleid’).

Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen van de persoonlijke gegevens en informatie verzameld van personen die onze website bezoeken.

Vanwege de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), geven we dit Privacybeleid om u te informeren over welke persoonlijk identificeerbare informatie we kunnen verzamelen, de soorten persoonlijke informatie die we over u verzamelen, hoe deze kunnen worden gebruikt, met wie we deze delen, uw rechten met betrekking tot de informatie die wij over u hebben en andere informatie met betrekking tot de privacy van uw gegevens.

Deze verklaring is alleen van toepassing op deze website.

The London Tester found at www.thelondontester.com (“Website”) is governed by the following privacy policy (“Privacy Policy”).

We respect your privacy and are committed to protecting the personal data and information collected from individuals that visit our Website.

Due to the new General Data Protection Regulation (GDPR), we are issuing this Privacy Policy to inform you about what personally identifiable information we may collect, the types of personal information we collect about you, how it may be used, whom we share it, your rights relating to the information we hold about you and other information relating to the privacy of your data.

This statement only applies to this Website.

Raadpleeg ook onze disclaimer om onze gebruiksvoorwaarden te lezen! 

Please also refer to our disclaimer to read our terms of use!

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ EN HOE WORDEN DIE GEBRUIKT?

Informatie die u vrijwillig op de website indient: we kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen, zoals uw naam of e-mailadres. U kunt bijvoorbeeld vrijwillig informatie naar de website sturen door een opmerking achter te laten, u te abonneren op een nieuwsbrief of een contactformulier in te dienen. Op deze website kunt u geen gebruikersprofiel maken, waarin een naam en wachtwoord worden gemaakt. Daarom worden geen gebruikersnaam en wachtwoorden opgeslagen of zichtbaar in onze administratie. Het achterlaten van een opmerking is echter een vorm van profiel waarbij informatie vrijwillig wordt ingezonden zonder een bepaalde login.

Informatie die we van anderen verzamelen: we kunnen informatie over u ontvangen uit andere bronnen. U kunt uw Facebook-, Instagram- en / of Google-accounts koppelen wanneer u vrijwillig informatie naar de website verzendt. Als u ervoor kiest om uw Facebook-, Instagram- en / of Google-accounts te koppelen, ontvangen we uw naam, e-mailadres en profielfoto die aan dat account zijn gekoppeld. De website maakt gebruik van het CommentLUV-reactiesysteem, dus als u ervoor kiest om op een websitepost te reageren terwijl u bent aangemeld bij CommentLUV, verschijnen uw naam, profielfoto en websiteadres (indien ingevoerd).

Automatisch verzamelde informatie: we verzamelen automatisch bepaalde informatie over u en het apparaat waarmee u de website bezoekt. Wanneer u bijvoorbeeld de website gebruikt, registreren we uw IP-adres, besturingssysteemtype, browsertype, verwijzende website, pagina’s die u hebt bekeken en de datums / tijden waarop u de website hebt bezocht. We kunnen ook informatie verzamelen over acties die u onderneemt tijdens het gebruik van de Website, zoals aangeklikte links.

Cookies: we kunnen informatie opslaan met behulp van cookies. Dit zijn kleine gegevensbestanden die door de website in uw browser worden opgeslagen. We kunnen zowel sessiecookies, die verlopen wanneer u uw browser sluit, als permanente cookies die in uw browser blijven totdat ze worden verwijderd gebruiken om u een meer gepersonaliseerde ervaring op de Website te bieden.

WHAT INFORMATION DO WE COLLECT AND HOW IS IT USED?

Information You Voluntarily Submit to the Website: We may collect personal information from you such as your name or email address. For example, you may voluntarily submit information to the Website by leaving a comment, subscribing to a newsletter, or submitting a contact form. On this website, you are unable to create a user profile, where a name and password is created. Therefore, no username and passwords are stored or visible in our records. Leaving a comment however, is a form of profile where information is voluntarily submitted without a particular login.

Information We Collect from Others: We may receive information about you from other sources.  You may link your Facebook, Instagram, and/or Google accounts when you voluntarily submit information to the Website.  If you choose to link your Facebook, Instagram, and/or Google accounts, we will receive your name, email address and profile picture associated with that account.  The Website utilizes the CommentLUV commenting system, so if you choose to comment on a Website post while being logged into CommentLUV, your name, profile picture and website address (if entered) will appear.

Automatically-Collected Information: We automatically collect certain information about you and the device with which you access the Website. For example, when you use the Website, we will log your IP address, operating system type, browser type, referring website, pages you viewed, and the dates/times when you accessed the Website. We may also collect information about actions you take when using the Website, such as links clicked.

Cookies: We may log information using cookies, which are small data files stored on your browser by the Website. We may use both session cookies, which expire when you close your browser, and persistent cookies, which stay on your browser until deleted, to provide you with a more personalized experience on the Website.

HOE UW INFORMATIE KAN WORDEN GEBRUIKT

We kunnen de verzamelde informatie op de volgende manieren gebruiken:

 • Om de website te exploiteren en te onderhouden;
 • Om uw account aan te maken, identificeert u u als gebruiker van de website en past u de website aan voor uw account;
 • Om u promotionele informatie te sturen, zoals nieuwsbrieven. Elke e-mailpromotie geeft informatie over hoe u zich kunt afmelden voor toekomstige mailings;
 • Om u administratieve communicatie te sturen, zoals administratieve e-mails, bevestigingsmails, technische kennisgevingen, updates over beleid of beveiligingswaarschuwingen;
 • Om te reageren op uw opmerkingen of vragen;
 • Om u gebruikersondersteuning te bieden;
 • Om advertenties op de Website te volgen en te meten;
 • Ter bescherming, onderzoek en afschrikking tegen ongeautoriseerde of illegale activiteiten.

HOW YOUR INFORMATION MAY BE USED

We may use the information collected in the following ways:

 • To operate and maintain the Website;
 • To create your account, identify you as a user of the Website, and customize the Website for your account;
 • To send you promotional information, such as newsletters. Each email promotion will provide information on how to opt-out of future mailings;
 • To send you administrative communications, such as administrative emails, confirmation emails, technical notices, updates on policies, or security alerts;
 • To respond to your comments or inquiries;
 • To provide you with user support;
 • To track and measure advertising on the Website;
 • To protect, investigate, and deter against unauthorized or illegal activity.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE DOOR DERDEN

We kunnen uw informatie delen met derden wanneer u ons expliciet toestemming geeft om uw informatie te delen.

Bovendien kan de website gebruikmaken van externe serviceproviders om verschillende aspecten van de website te onderhouden. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens door elke externe serviceprovider wordt bepaald door hun respectieve privacybeleid.

THIRD-PARTY USE OF PERSONAL INFORMATION

We may share your information with third parties when you explicitly authorize us to share your information.

Additionally, the Website may use third-party service providers to service various aspects of the Website. Each third-party service provider’s use of your personal information is dictated by their respective privacy policies.

De website maakt momenteel gebruik van de volgende externe dienstverleners:

 • Google Analytics – voor publieksgebruik en inzichten
  • Google Analytics is een van de meest vertrouwde bronnen op internet voor het identificeren van gebruikersgedrag, interesses, demografie en frequentie van bezoeken aan de website (zowel de tijd doorgebracht op de website als het totale aantal paginaweergaven). Deze service houdt het gebruik van de website bij en biedt informatie zoals verwijzende websites en gebruikersacties op de website, die ons helpen te bepalen wat wel en wat niet werkt, welke informatie we markeren of welke producten we verkopen nuttig en interessant zijn. Google Analytics kan uw IP-adres vastleggen. Google Analytics legt echter geen andere persoonlijke informatie vast. Meer informatie over Google Analytics en hun cookiegebruik op websites vindt u hier.
 • Mail Chimp – Voor nieuwsbrief- en e-mailabonnementen
  • Deze service wordt gebruikt voor het bezorgen van e-mailupdates en nieuwsbrieven. We slaan uw naam en e-mailadres op voor het afleveren van dergelijke communicatie. Raadpleeg het privacybeleid van Mail Chimp voor meer informatie. U zult (of had) ook een kennisgeving moeten ontvangen om u opnieuw te abonneren op communicatie met betrekking tot deze website, waarvoor u eerder hebt gekozen om te ontvangen. Dit geeft u de mogelijkheid om niet langer in de database te blijven. Op dit moment worden uw persoonlijke gegevens niet gedeeld met andere applicaties van derden. Deze lijst kan naar eigen goeddunken van tijd tot tijd worden gewijzigd. Behalve indien wettelijk vereist, zullen we uw e-mailadressen of andere persoonlijke informatie niet verkopen, verspreiden of onthullen zonder uw toestemming; we kunnen echter persoonlijke informatie die via de Website is verzameld, bekendmaken of overdragen aan derden die ons bedrijf of een deel ervan verwerven, wat het gevolg kan zijn van een fusie, consolidatie of aankoop van alle of een deel van onze activa, of in verband met een faillissement of reorganisatieprocedure die door of tegen ons is aangespannen.

The Website currently uses the following third-party service providers:

 • Google Analytics – For audience usage and insights
  • Google Analytics is one of the most trusted sources on the internet for identifying user behavior, interests, demographics and frequency of visits to the Website (both the time spent on the Website and total number of page views). This service tracks Website usage and provides information such as referring websites and user actions on the Website, which helps us to determine what is working and what is not, what information we highlight or what products we sell are useful and interesting. Google Analytics may capture your IP address. However, Google Analytics captures no other personal information. Further information on Google Analytics and their cookie usage on websites can be found here.
 •  Mail Chimp – For newsletter and e-mail subscriptions
  • This service is used for delivery of email updates and newsletters. We store your name and email address for purposes of delivering such communications.  Please refer to Mail Chimp’s privacy policy for further information. You will (or should have) also received a notice to re-subscribe to communications relating to this website, which you previously opted in to receive. This gives you the option to no longer remain on the database. At this time, your personal information is not shared with any other third-party applications. This list may be amended from time to time in the Website’s sole discretion. Except when required by law, we will not sell, distribute, or reveal your email addresses or other personal information without your consent; however, we may disclose or transfer personal information collected through the Website to third parties who acquire all or a portion of our business, which may be the result of a merger, consolidation, or purchase of all or a portion of our assets, or in connection with any bankruptcy or reorganization proceeding brought by or against us.

ANONIEME GEGEVENS

Van tijd tot tijd kunnen we anonieme gegevens gebruiken die u niet alleen identificeren, of in combinatie met gegevens van andere partijen. Dit type anonieme gegevens kunnen aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik. Voorbeelden van deze anonieme gegevens kunnen analyses of informatie zijn die met cookies is verzameld.

ANONYMOUS DATA

From time to time, we may use anonymous data, which does not identify you alone, or when combined with data from other parties. This type of anonymous data may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses. Examples of this anonymous data may include analytics or information collected from cookies.

PUBLIEK ZICHTBARE INFORMATIE

Als u een reactie achterlaat op de website, kan bepaalde informatie openbaar zichtbaar zijn. Uw e-mailadres (als u dit wilt invullen) is daarom zichtbaar, hoewel u de optie heeft om dit niet in te vullen bij het invullen van de informatie-opties. Het is ook uw keuze en naar eigen goeddunken om een avatar, een profielbeschrijving en een link naar uw website toe te voegen. U kunt er ook voor kiezen om uw Facebook-, Instagram- en Google-account te koppelen. Daarom kunnen gebruikers uw gebruikersnaam, avatar, profielbeschrijving en website-informatie zien.

PUBLICLY VISIBLE INFORMATION

If you leave a comment on the Website, certain information may be publicly visible.  Your email address (should you wish to fill this out) is therefore visible, although you have the option not to submit it when filling out the information options. It is also your choice and at your discretion, to add an avatar, a profile description, and a link to your website. You may also choose to link your Facebook, Instagram, and Google Account. Therefore, users may see your username, avatar, profile description and website information.

COOKIES

De website maakt gebruik van cookies om de voorkeuren van bezoekers op te slaan, gebruikersspecifieke informatie vast te leggen over welke pagina’s gebruikers bezoeken of bezoeken, ervoor te zorgen dat bezoekers niet herhaaldelijk dezelfde banneradvertenties ontvangen, website-inhoud aan te passen op basis van het browsertype van bezoekers of andere informatie die de bezoeker heeft stuurt. Cookies worden ook vaak gebruikt om te onthouden of u al bent geregistreerd op de Website en om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie of vorm van inloggen. Cookies kunnen ook worden gebruikt door diensten van derden, zoals Google Analytics, zoals hierin beschreven. Omdat deze website ook producten en diensten verkoopt, is het belangrijk dat we cookies gebruiken om te begrijpen hoe een gebruiker met de website omgaat en hoeveel bezoekers van de site daadwerkelijk een aankoop doen, aangezien dit een cookie kan volgen. Dit zorgt er ook voor dat de beste en meest relevante producten en diensten aan u worden getoond.

Cookies uitschakelen: als gebruiker kunt u op elk gewenst moment het instellen van cookies door de website voorkomen door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, waardoor het instellen van cookies permanent kan worden geweigerd. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als u als gebruiker echter de instelling van cookies in uw internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar of werken ze correct. Daarom wordt geadviseerd om cookies niet altijd uit te schakelen.

COOKIES

The Website uses cookies to store visitors’ preferences, record user-specific information on what pages users access or visit, ensure that visitors are not repeatedly sent the same banner ads, customise Website content based on visitors’ browser type or other information that the visitor sends. Cookies are also often used to remember if you are already registered to the Website and to remember your user details for future correspondence or form of login. Cookies may also be used by third-party services, such as Google Analytics, as described herein. Since this website also sells products and services, it is important that we use cookies to understand how a user is interacting with the Website, and how many visitors to the site actually make a purchase, since this is what a cookie can track. This also ensures the the best and most relevant products and services are being shown to you.

Disabling Cookies: As a user, you may, at any time, prevent the setting of cookies, by the Website, by changing the settings of your internet browser which may thus permanently deny the setting of cookies. Furthermore, already set cookies may be deleted at any time via an Internet browser or other software programs. This is possible in all popular Internet browsers. However, if as a user, you deactivate the setting of cookies in your Internet browser, not all functions of our Website may be entirely usable or function correctly. Therefore it is advised not to always disable cookies.

RECLAME

 • Display-advertenties
  • We kunnen externe advertentiebedrijven gebruiken om inhoud en advertenties weer te geven wanneer u de Website bezoekt, die cookies kunnen gebruiken, zoals hierboven vermeld.
 •  Retargeting-advertenties
  • Van tijd tot tijd kan de Website remarketinginspanningen uitvoeren met externe bedrijven, zoals Google, Facebook of Instagram, om de Website op de markt te brengen. Deze bedrijven gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van iemands eerdere bezoeken aan de website.
 •  Partnerprogramma deelname
  • De website kan affiliatemarketing uitvoeren, wat gebeurt door trackinglinks in de website in te sluiten. Als u op een link voor een aangesloten partnerschap klikt, wordt een cookie in uw browser geplaatst om eventuele verkopen voor commissies te volgen.
  • De London Tester neemt deel aan het Amazon Services LLC Associates-programma, een partneradvertentieprogramma dat is ontworpen om sites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en links naar Amazon.com.
  • Naast Amazon maakt deze website gebruik van AffilinetAWINShareasaleTapfiliatePerformance HorizonConversantGet Your GuideVisitBritain Shop en Zazzle-websites om deze traceerbare links te verkrijgen en te delen, evenals andere directe partnerprogramma’s van derden. Als onderdeel van deze partnerprogramma’s zal de Website aangepaste links plaatsen, aangeboden door de individuele bedrijven, om de verwijzingen naar hun website te volgen. Elk programma maakt gebruik van cookies om bezoeken bij te houden met het oog op het toekennen van commissie over deze verkopen.

Raadpleeg de links in elk programma hierboven om het individuele privacybeleid van de aangesloten netwerken te bekijken.

ADVERTISING

 • Display Ads
  • We may use third-party advertising companies to serve content and advertisements when you visit the Website, which may use cookies, as noted above.
 •  Retargeting Ads
  • From time to time, the Website may engage in remarketing efforts with third-party companies, such as Google, Facebook, or Instagram, in order to market the Website. These companies use cookies to serve ads based on someone’s past visits to the Website.
 •  Affiliate Program Participation
  • The Website may engage in affiliate marketing, which is done by embedding tracking links into the Website. If you click on a link for an affiliate partnership, a cookie will be placed on your browser to track any sales for purposes of commissions.
  • The London Tester is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and links to Amazon.com
  • Aside from Amazon, this Website uses the AffilinetAWINShareasaleTapfiliatePerformance HorizonConversantGet Your GuideVisitBritain Shop and Zazzle websites to obtain and share these trackable links, as well as other third party direct affiliate programs. As part of these affiliate programmes, the Website will post customized links, provided by the individual companies, to track the referrals to their website. Each program utilises cookies to track visits for the purposes of assigning commission on these sales.

Please refer to the links on each program above to see the individual privacy policies of the affiliate networks.

Nieuwsbrieven

Op de website kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, die kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Alle verzonden nieuwsbrieven kunnen trackingpixels bevatten. De pixel is ingebed in e-mails en maakt een analyse mogelijk van het succes van online marketingcampagnes. Vanwege deze trackingpixels kunnen we zien of en wanneer u een e-mail opent en op welke koppelingen in de e-mail u klikt. Hierdoor kan de website de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven aanpassen aan de interesses van de gebruiker. Dit gedrag zal niet worden doorgegeven aan derden.

Newsletters

On the Website, you may subscribe to our newsletter, which may be used for advertising purposes. All newsletters sent may contain tracking pixels. The pixel is embedded in emails and allows an analysis of the success of online marketing campaigns. Because of these tracking pixels, we may see if and when you open an email and which links within the email you click. Also, this allows the Website to adapt the content of future newsletters to the interests of the user. This behavior will not be passed on to third parties.

RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Opt-out – U kunt zich afmelden voor toekomstige e-mailcommunicatie door de afmeldingslinks in onze e-mails te volgen. U kunt ons ook op info@thelondontester.com op de hoogte brengen om van onze mailinglijst te worden verwijderd.

Toegang – U kunt toegang krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben door een verzoek in te dienen bij info@thelondontester.com.

Wijzigen – U kunt cntact met ons opnemen via info@thelondontester.com om uw persoonlijke gegevens te wijzigen of bij te werken.

Vergeten – In bepaalde situaties kunt u vragen dat wij uw persoonlijke gegevens wissen of vergeten. Dien een verzoek in via info@thelondontester.com.

Houd er rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden of om transacties te voltooien, of wanneer wettelijk vereist.

RIGHTS RELATED TO YOUR PERSONAL INFORMATION

Opt-out – You may opt-out of future email communications by following the unsubscribe links in our emails. You may also notify us at info@thelondontester.com to be removed from our mailing list.

Access – You may access the personal information we have about you by submitting a request to info@thelondontester.com.

Amend – You may contact us at info@thelondontester.com to amend or update your personal information.

Forget – In certain situations, you may request that we erase or forget your personal data. To do so, please submit a request to info@thelondontester.com.

Please note that we may need to retain certain information for recordkeeping purposes or to complete transactions, or when required by law.

GEVOELIGE PERSOONLIJKE INFORMATIE

U mag nooit gevoelige persoonlijke informatie op de website plaatsen. Dit omvat uw sofi-nummer, informatie over ras of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze overtuigingen, gezondheidsinformatie, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschappen. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken, is deze onderworpen aan dit privacybeleid.

SENSITIVE PERSONAL INFORMATION

At no time should you submit sensitive personal information to the Website. This includes your social security number, information regarding race or ethnic origin, political opinions, religious beliefs, health information, criminal background, or trade union memberships. If you elect to submit such information to us, it will be subject to this Privacy Policy.

KINDERINFORMATIE

De Website verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als een ouder of voogd van mening is dat de Website persoonlijk identificeerbare informatie van een kind jonger dan 16 jaar in zijn database heeft, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@thelondontester.com en we zullen onze uiterste best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen.

CHILDREN’S INFORMATION

The Website does not knowingly collect any personally identifiable information from children under the age of 16. If a parent or guardian believes that the Website has personally identifiable information of a child under the age of 16 in its database, please contact us immediately at info@thelondontester.com and we will use our best efforts to promptly remove such information from our records.

CONTACTGEGEVENS

We hopen dat dit alle vragen verduidelijkt die u hebt met betrekking tot het gebruik van gegevens en de huidige wetswijzigingen.

Neem op elk gewenst moment contact met ons op via info@thelondontester.com voor vragen met betrekking tot dit privacybeleid.

CONTACT INFORMATION

We hope this clarifies any questions you have regarding the use of data and the current changes in the law.

At any time, please contact us at info@thelondontester.com for questions related to this Privacy Policy.

Laatst bijgewerkt: 17 maart 2020

Last updated: 17 March 2020